Euro
+ 420 545 222 800
Zlatovna Investiční zlato Mince

DPH

NAKUPUJTE ZLATO S 0% DPH

Je to pro Vás výhodné!
Investiční zlato je zatíženo nulovou sazbou DPH. Tento fakt dělá z investičního zlata naprosto jedinečnou komoditu. Zlaté mince a slitky jsou tak jediné reálné aktiva, osvobozené od daně. Své finanční prostředky proto můžete převést na investiční zlato bez daňové penalizace. Pro zlato je to obrovská přednost. Proto lidé investují do zlata raději než do stříbra, diamantů, starožitností, umění, obrazů nebo nemovitostí. Ty všechno jsou zatíženy DPH ve výši 21 procent.

...

ČASTO VÁS ZAJÍMÁ

Cena 1 Oz ryzího zlata na burze je dnes 51400 Kč. Cena 1 Oz zlata při fyzické dodávce ve formě mince nebo slitků je pochopitelně mírně vyšší. Zahrnuje i výrobní náklady mincovny, případně rafinérie.

Hmotnost jedna troyská unce odpovídá 31.1 gramu v metrické soustavě. Hmotnost troyské unce, se kterou pracuje zlatnický průmysl je tedy vyšší, než je váha 'běžné' anglosaské unce.

Přehledné ceny zlatých slitků všech dostupných gramáží naleznete na ceník slitků... Ceny jsou aktualizovány denně. Údaj o aktualizaci ceny slitků je součástí stránky.

SMĚRNICE RADY 98/80/ES
ze dne 12. října 1998,
, kterou se doplňuje systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS - Zvláštní režim pro investiční zlato
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 99 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise[1],
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu[2],
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru[3],
vzhledem k tomu, že podle šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně[4], jsou plnění týkající se zlata v zásadě zdanitelná, ale že na základě přechodné odchylky podle čl. 28 odst. 3 ve spojení s bodem 26 přílohy F zmíněné směrnice mohou členské státy i nadále osvobozovat plnění týkající se zlata kromě zlata pro průmyslové účely; že používání této přechodné odchylky některými státy vede k určitým narušením hospodářské soutěže;
vzhledem k tomu, že zlato neslouží jen jako vstup pro výrobu, ale pořizuje se rovněž pro investiční účely; že použití běžného daňového režimu představuje zásadní překážku jeho použití k finančnímu investování a ospravedlňuje proto použití zvláštního daňového režimu na investiční zlato; že tento režim by měl rovněž posílit mezinárodní konkurenceschopnost trhu zlatem uvnitř Společenství;
vzhledem k tomu, že dodání investičního zlata jsou svou povahou obdobná jiným finančním investicím, které jsou často osvobozeny od daně na základě stávajících ustanovení šesté směrnice, a že osvobození od daně se proto jeví nejvhodnějším daňovým zacházením pro dodání investičního zlata;
vzhledem k tomu, že investiční zlato by mělo být vymezeno výlučně jako zlato vysoké ryzosti v podobách a o hmotnostech, s, kterými je obchodováno na trzích zlata a v podobě zlatých mincí, jejichž hodnota odráží především cenu zlata, které obsahují; že v případě zlatých mincí by měl být z důvodu přehlednosti sestavován roční seznam mincí, na, které se vztahuje režim, který bude zaveden, čímž se poskytne záruka pro provozovatele obchodů s těmito mincemi; že právní jistota obchodníků vyžaduje, aby se u mincí uvedených na tomto seznamu mělo za to, že splňují kritéria odchylky stanovené touto směrnicí po celý rok, pro, který je seznam platný; že tento seznam nebude předjímat případné osvobození jiných mincí včetně mincí nově ražených, které nejsou uvedeny na seznamu, ale, které splňují kritéria stanovená touto směrnicí;
vzhledem k tomu, že osvobození od daně v zásadě neumožňuje odpočet daně odvedené na vstupu, ačkoli při předchozích plněních mohla být uplatněna daň z hodnoty zlata, a proto by měl být povolen odpočet této daně na vstupu, aby byly zajištěny výhody zvláštního režimu a aby bylo zamezeno narušením hospodářské soutěže týkajícím se dováženého investičního zlata;
vzhledem k tomu, že možnost použití zlata k účelům průmyslovým i investičním vyžaduje, aby se obchodníci mohli rozhodnout pro běžný režim daně, pokud jejich činnost sestává z výroby investičního zlata nebo z přeměny zlata jakéhokoliv původu na investiční zlato anebo z prodeje investičního zlata ve velkém, jestliže dodávají v rámci své obvyklé činnosti zlato k průmyslovým účelům;
vzhledem k tomu, že dvojité použití zboží může vytvořit nové možnosti pro daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem, které vyžadují od členských států, aby přijaly účinná kontrolní opatření; že je proto žádoucí stanovit společná pravidla pro minimální povinnosti obchodníků při vedení účetnictví a dokumentace, přičemž však existují-li se tyto údaje již na základě jiných předpisů Společenství, může mít členský stát za to, že tyto požadavky jsou splněny;
vzhledem k tomu, že zkušenost ukázala, že mechanismus přenesení daňové povinnosti může při většině dodání zlata, jehož ryzost je vyšší než určitého stupně, přispět k zamezení daňových úniků a ke snížení finančních nákladů souvisejících s plněním; že je proto správné oprávnit členské státy k uplatňování tohoto mechanismu; že článek 23 šesté směrnice obdobně pro dovoz zlata stanoví, že daň nemusí být odvedena v okamžiku dovozu za podmínky, že bude uvedena v daňovém přiznání, které má být podáno podle čl. 22 odst. 4 zmíněné směrnice;
vzhledem k tomu, že daňové zacházení s plněními uskutečněnými na vázaném trhu zlatem některého členského státu může být dále zjednodušeno s ohledem na jejich velký počet a rychlost; že členské státy jsou oprávněny nepoužívat zvláštní režim, odložit vybírání daně a osvobodit od některých požadavků na účetnictví;
vzhledem k tomu, že nový daňový režim nahradí stávající ustanovení čl. 12 odst. 3 písm. e) a bodu 26 přílohy F šesté směrnice; že tato ustanovení by proto měla být zrušena,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Ve směrnici 77/388/EHS se vkládá nový článek, který zní:
"Článek 26b
Zvláštní režim pro investiční zlato
A. Definice
Pro účely této směrnice a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství se "investičním zlatem" rozumí:
i) zlato v podobě prutů nebo destiček o hmotnosti připouštěné na trhy zlatem a ryzosti nejméně 995 tisícin, bez ohledu na to, zda je zastoupeno cennými papíry nebo nikoli. Členské státy mohou z režimu vyjmout malé zlaté pruty nebo destičky o hmotnosti nejvýše 1 g;
ii) zlaté mince, které:
- mají ryzost nejméně 900 tisícin,
- byly vyraženy po roce 1800,
- jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
- jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.
Pro účely této směrnice se má za to, že tyto mince nejsou prodávány z numismatického zájmu.
Každý členský stát sdělí Komisi před 1. červencem každého roku počínaje rokem 1999, s, kterými mincemi vyhovujícími těmto kritériím je v tomto státě obchodováno. Před 1. prosincem každého roku zveřejní Komise úplný seznam těchto mincí v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství. U mincí uvedených ve zveřejněném seznamu se má za to, že splňují kritéria po celý rok, pro, který je seznam zveřejněn.
B. Zvláštní úprava pro plnění týkající se investičního zlata
Členské státy osvobodí od daně z přidané hodnoty pořízení uvnitř Společenství a dovoz investičního zlata včetně investičního zlata zastoupeného osvědčeními, ať již fyzicky odděleného nebo ne, nebo obchodovaného na zlatých účtech, a to zejména úvěry a výměnné obchody (swapy) znějící na zlato, které jsou založeny na vlastnickém nebo věřitelském právu k investičnímu zlatu, jakož i plnění týkající se investičního zlata na základě termínovaných obchodů (futures a forwardů), které vedou k převodu vlastnického práva nebo závazkového nároku k investičnímu zlatu.
Členské státy rovněž osvobodí od daně služby poskytnuté zprostředkovateli, kteří jednají jménem a na účet třetí osoby, pokud zprostředkovávají dodání investičního zlata svému zadavateli.
C. Volba zdanění
Členské státy přiznají osobám povinným k dani, které vyrábějí investiční zlato nebo přeměňují zlato jakéhokoliv původu na investiční zlato, jak je vymezeno v části A, možnost rozhodnout se pro zdaňování dodání investičního zlata jiné osobě povinné k dani, které by jinak byly osvobozeny od daně na základě části B.
Členské státy mohou přiznat osobám povinným k dani, které v rámci své hospodářské činnosti obvykle dodávají zlato určené k průmyslovým účelům, možnost rozhodnout se pro zdaňování dodání investičního zlata, jak je vymezeno v části A bod i), jiné osobě povinné k dani, které by jinak byly osvobozeny od daně na základě části B. Členské státy mohou omezit rozsah této možnosti.
Využije-li dodavatel možnosti rozhodnout se pro zdanění, která je mu dána v prvním a druhém pododstavci, poskytnou členské státy zprostředkovateli možnost rozhodnout se pro zdaňování služeb uvedených v části B druhý pododstavec.
Členské státy určí podrobnosti výkonu této volby a sdělí Komisi své vnitrostátní prováděcí předpisy k výkonu této volby.
D. Právo na odpočet daně
1. Osoby povinné k dani jsou oprávněny odpočíst od daně:
a) splatnou nebo odvedenou daň z investičního zlata, které jim bylo dodáno osobou, jež využila možnosti uvedené v části C, nebo, které jim bylo dodáno postupem podle části G;
b) splatnou nebo odvedenou daň z dodání, pořízení uvnitř Společenství nebo dovozu jiného než investičního zlata, které je následně jimi nebo jejich jménem přeměněno na investiční zlato;
c) splatnou nebo odvedenou daň ze služeb jim poskytnutých, které sestávaly ze změny podoby, hmotnosti nebo ryzosti zlata včetně investičního zlata,
jestliže je následující dodání tohoto zlata osvobozeno od daně podle tohoto článku.
2. Osoby povinné k dani, které vyrábějí investiční zlato nebo přeměňují zlato jakéhokoliv původu na investiční zlato, jsou oprávněny odpočíst svou splatnou nebo odvedenou daň z dodání, pořízení uvnitř Společenství nebo dovozu zboží nebo služeb spojených s výrobou nebo přeměnou tohoto zlata, jako by následující dodání tohoto zlata osvobozené od daně podle tohoto článku podléhalo dani.
E. Zvláštní povinnosti obchodníků investičním zlatem
Členské státy dbají přinejmenším na to, aby obchodníci s investičním zlatem vedli účetnictví o všech důležitých plněních uskutečněných s investičním zlatem a uchovávali doklady umožňující určit zákazníky zúčastněné na těchto plněních.
Obchodníci uchovávají tyto údaje pod dobu nejméně pěti let.
Členské státy mohou přijmout povinnosti rovnocenné prováděcím opatřením k jiným předpisům Společenství, například směrnici Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz* k dosažení souladu s požadavky prvního pododstavce.
Členské státy mohou stanovit přísnější povinnosti, zejména o vedení zvláštní dokumentace nebo o zvláštních požadavcích na účetnictví.
F. Postup přenesení daňové povinnosti
Odchylně od čl. 21 odst. 1 písm. a) ve znění článku 28g mohou členské státy v případě dodání zlata v podobě suroviny nebo polotovaru o ryzosti vyšší než 325 tisícin nebo dodání investičního zlata, pokud byla využita některá možnost daná v části C tohoto článku, označit kupujícího jako daňového dlužníka postupem a za podmínek, které samy stanoví. Využijí-li členské státy této možnosti, přijmou opatření k zajištění toho, že osoba označená jako daňový dlužník splní ohlašovací povinnost a povinnost odvést daň v souladu s článkem 22.
G. Postup pro plnění na vázaném trhu zlatem
1. Členský stát může za předpokladu provedení konzultace uvedené v článku 29 nepoužít osvobození od daně stanovené tímto zvláštním režimem pro investiční zlato na zvláštní plnění jiná než dodání uvnitř Společenství nebo vývozy týkající se investičního zlata, které se uskutečnily v tomto členském státě:
a) mezi osobami povinnými k dani, které jsou účastníky vázaného trhu zlatem v dotyčném členském státě, a
b) uskutečnily se mezi účastníkem vázaného trhu zlatem v dotyčném členském státě a jinou osobou povinnou k dani, která není účastníkem tohoto trhu.
Za těchto okolností jsou uvedená plnění zdanitelná a použijí se na ně následující ustanovení.
2. a) U plnění uvedených v bodu 1 písm. a) za účelem zjednodušení mohou členské státy oprávnit k odložení vybírání daně a osvobodit od některých požadavků na účetnictví v oblasti daně z přidané hodnoty.
b) U plnění uvedených v bodu 1 písm. b) lze použít postup přenesení daňové povinnosti podle části F. Není-li osoba, která není účastníkem trhu zlatem, vyjma těchto plnění v dotyčném členském státě povinna registrovat se pro daň z přidané hodnoty, splní její daňové povinnosti účastník jejím jménem v souladu s předpisy zmíněného členského státu.

* Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s. 77."
Článek 2
Písmeno e) v čl. 12 odst. 3 a bod 26 v příloze F směrnice 77/388/EHS se zrušují.
Článek 3
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2000. Uvědomí o nich Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 4
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
Článek 5
Tato směrnice je určena členským státům.
V Lucemburku dne 12. října 1998
Za Radu
předseda
R. EDLINGER
[1] Úř. věst. C 302, 19.11.1992, s. 9.
[2] Úř. věst. C 91, 28.3.1994, s. 239.
[3] Úř. věst. C 161, 14.6.1993, s. 25.
[4] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/95/ES (Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 89).
Přinášíme vám výběr z aktuálního zpravodajství České tiskové kanceláře a dalších světových agentur.
Klíčové zprávy, důležitá sdělení, očekávané události. Buďte informovaní. Sledujte náš výběr zpráv. Neunikla vám nějaká?

Únorová inflace dosáhla cíle ČNB, proti prognóze centrální banky byla nižší


Praha 11. března (ČTK) - Únorová inflace dosáhla dvouprocentního cíle České národní banky (ČNB), a skončila tak 0,8 procentního bodu pod její prognózou. Slabší než očekávaný byl růst regulovaných cen, nižší byla také jádrová inflace, která je důležitá pro rozhodování ČNB a centrální banka ji svou politikou může nejvíc ovlivnit. Naopak pohonné hmoty meziročně zdražily, zatímco centrální banka očekávala jejich zlevnění. V komentáři k vývoji spotřebitelských cen to dnes uvedl ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Jádrová inflace zvolnila na 2,8 procenta z lednových 2,9 procenta, ČNB ji přitom v únoru očekávala 3,5 procenta. "V jejím odeznívání, které trvá již druhým rokem, se projevuje nejen nízký růst cen zahraničních vstupů, ale také zchlazená domácí poptávka v důsledku restriktivního nastavení měnové politiky. Utlumená ekonomická aktivita působící na pokles ziskových marží výrobců a prodejců vedla ke zpomalení růstu cen zboží," uvedl Král. Upozornil však, že cenový růst ve službách zůstává nadále zvýšený. Regulované ceny se zvýšily o šest procent, zatímco ČNB očekávala jejich růst o 8,6 procenta. Ceny pohonných hmot meziročně vzrostly o 0,3 procenta, prognóza ČNB předpokládala pokles o 4,4 procenta. "Meziroční dynamika cen potravin v únoru setrvala v záporných hodnotách vlivem zlevňování světových agrárních komodit i domácí zemědělské výroby. Ve stejném směru působila utlumená spotřebitelská poptávka po potravinách," uvedl Král. Potraviny meziročně zlevnily o 1,1 procenta, ČNB ale očekávala výraznější pokles cen o 1,8 procenta. Král konstatoval, že tradiční změny ceníků, ke kterým podnikatelé sahají na počátku roku, byly méně výrazné, než ČNB ve své prognóze předpokládala. Inflace se podle něj bude po celý rok pohybovat na dohled dvouprocentního cíle centrální banky. str rot

Analytici: Oslabení ekonomiky se začíná projevovat méně volnými místy


Praha 8. března (ČTK) - Oslabení české ekonomiky se na trhu práce začíná projevovat menším počtem volných pracovních míst. Přesto ale nezaměstnanost nebude pro Česko znamenat problém a za celý letošní rok zůstane pod čtyřmi procenty, shodli se dnes analytici oslovení ČTK. Podle nich se tak firmy i nadále budou potýkat s nedostatkem zaměstnanců. Podle dnešních údajů Úřadu práce ČR podíl nezaměstnaných v únoru byl stejně jako v lednu čtyři procenta, lidí bez práce bylo zhruba o 27.500 více než volných míst. "Únorová stagnace míry nezaměstnanosti je v tuzemsku standardním jevem, který odráží podobně utlumenou aktivitu sezónních činností jako v lednu. Nevalná kondice české ekonomiky se ovšem do statistik pracovního trhu již mírně propisuje. Počet volných pracovních pozic se letos nachází na hodnotách, které jsme pozorovali naposledy v dubnu roku 2018. A lidí bez práce je, pokud odhlédneme od období poznamenaného pandemickými uzavírkami, nejvíce od srpna roku 2017," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Také analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák upozornil, že v únoru 2022 bylo volných míst zhruba 363.900, loni v únoru 283.100 a letos 268.600. "Nižší poptávku po zaměstnancích hlásí na začátku roku firmy v průmyslu i ve službách," doplnil. "Stagnace míry nezaměstnanosti v únoru reflektuje smíšený dopad ekonomických a sezónních faktorů. Zatímco výjimečně teplý únor umožnil dřívější zahájení sezónních prací a najímání brigádníků, celková opatrnost na trhu práce a snižující se počet pracovních nabídek vedly firmy k opatrnosti při náboru kmenových zaměstnanců," řekl ČTK generální ředitel společnosti Randstad ČR Martin Jáský. Další růst nezaměstnanosti ale odborníci nečekají. "I přes nižší poptávku v některých odvětvích české ekonomiky zůstávají zaměstnavatelé obezřetní a nedochází tak k výraznějšímu propouštění pracovní síly. Pomáhá i často optimistický výhled na další vývoj, kdy firmy nadále počítají s ekonomickým oživením v průběhu letošního roku," uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. Celoroční nezaměstnanost letos čeká 3,8 procenta. Podle hlavního poradce České bankovní asociace Miroslava Zámečníka je český trh práce zamrzlý. "To vyžaduje aktivní zásahy k jeho oživení, přičemž denně je v pracovní neschopnosti téměř čtvrt milionu osob. V této souvislosti se nabízí významný, a přitom relativně snadno realizovatelný krok ve formě posílení prevence nemocnosti. Snížení pracovní neschopnosti představuje jednu z největších rezerv růstu, které v Česku máme," podotkl. "Česká ekonomika potřebuje vyšší nezaměstnanost, nízká nezaměstnanost tlačí na růst mzdových očekávání a vede i k nižší produktivitě práce. Rychlejšímu oživení české ekonomiky by tak pomohl mírný pozvolný růst nezaměstnanosti," soudí generální ředitel ISS International v ČR Michael Almasy. Připomněl, že dlouhodobě neobsazené jsou hlavně nízkopříjmové pozice. str mha
DALŠÍ ZPRÁVY
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
ODEBÍREJTE ZPRAVODAJ
Je zdarma. Zasíláme upozornění, které jsou pro vás důležité. Vaše schránka bude obsahovat vždy klíčové informace. Ve svém mobilním zařízení budete mít k novinkám přístup kdekoliv budete. S námi budete mít rychle přehled o všem co se děje. Náš zpravodaj odebírá 60.000 investorů v Čechách i na Slovensku. Zařaďte se mezi ně. Odběr lze kdykoliv odhlásit.
Zlatovna.cz - Velkoobchod s investičním zlatem. Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné investiční mince. Stříbrné investiční slitky. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny. Mince ČNB a NBS. Ekonomické a finanční zpravodajství České tiskové kanceláře. Zprávy ze světa komoditních burz, drahých kovů, sběratelství a numismatiky. ©2011-2024 Zlatovna a.s.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...